Znaki zgodne z PN-N-ISO 7010:2012

Norma PN-N-ISO 7010:2012 zakresem tematycznym obejmuje znaki z grypy środków ewakuacyjnych, ppoż, bhp. Powyższa norma zastępuje normę PN-N-01256-01:92 (znaki ochrony ppoż) oraz PN-N-01256-03:93 (ochrona i higiena pracy) z późniejszymi zmianami.

Normy PN-N-01256-02:1992 (Ewakuacja) oraz PN-N-01256-04:1992 (Techniczne śrdoki ppoż.) pozostają obowiązujące. Certyfikaty wydane przez CNBOP w Józefowie na zgodność z normą PN-N-01256-01 pozostają aktualne.

Informujemy, że znaki zgodne z normą PN-EN ISO 7010 znajdują się w naszej ofercie.